آتش عشق تــــــ.و

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با توچه کس می گوید؟

ان زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی،

روی تو را کاشکی می دیدم

شانه بالا زندنت را بی قید

و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد

و تکان دادن سررا که عجب! عاقبت مرد؟

افسوس! کاشکی میدیدم

من باخود می گویم چه کسی باور کرد

جنگل جان مرا

آتش عشق تو

خاکستر کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید