# عکس_نوشته_ها

یادم باشــــــــــــــد

یـــــادم بــاشـــد بگـــویــمـتـــــــــ دیگــــــر از ایـــــن لــــبخنــــدها : آن هــــم ناگهـــانــــے، نـثـار چشمــهاے بیقـــرارم نکـنــے؛   دلــم طاقتــــــــــ ایـــــن همـِـہ عاشقــــــے یـک جــــا را نـــــــدارد !!!
/ 0 نظر / 20 بازدید