# ارغنون

خوشرنگ

همیـــشه بِم میگفتی زیر آفتاب چشــای قهوه ایم خوشرنگ میشه میخوام یادم بره حرفاتو اما دله حالیش نمیشه تنگ میشه !
/ 5 نظر / 9 بازدید

یادم باشــــــــــــــد

یـــــادم بــاشـــد بگـــویــمـتـــــــــ دیگــــــر از ایـــــن لــــبخنــــدها : آن هــــم ناگهـــانــــے، نـثـار چشمــهاے بیقـــرارم نکـنــے؛   دلــم طاقتــــــــــ ایـــــن همـِـہ عاشقــــــے یـک جــــا را نـــــــدارد !!!
/ 0 نظر / 20 بازدید