شور یا بیداد؟

آنچه می دیدیم و می دیدند  

بود خوابی ، یا خیـالی بود ؟

خامش ، ای آواز خوان ! خامش

در کدامین پـرده می گویی ؟

وز کدامین شور یا بیـداد ؟

با کدامین دلنشین گلبـانگ ، می خواهی

این شکستـه خاطر پژمرده را از غم کنی آزاد ؟

/ 0 نظر / 19 بازدید