پاییــــــــز

پاییز دلکش من از راه میرسد
میرقصد و خرامان به پیش میرود
من در میان این بهشت برگریز
میرقصم و وجودم تکه ای از پاییز میشود
پاییز دلکش من کجا و بهار کجا
این جا بهار هم عاشق پاییز میشود...

/ 1 نظر / 20 بازدید