دستی بزن

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی با من بمان با من سحر کن

بشکن ســر من کـاسه ها و کـوزه ها را

کج کن کلاه ، دستی بزن ، مطرب خبر کن

/ 0 نظر / 3 بازدید