نگاهی ترک خورده

یکــــ بار که تنـــــها بمانی

یکـــــ بار که بشکنـد دلتـــ

غرورتـــــ

اعتمادتــــ

همین یکــــ بار کافیســـت

تا یکــــ عمـــر

از پشتـــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!

همین یکـــ بار کافیســـت

تا دیگر هیــچ نگاهـــی دلتــــ را نلرزانـــد ...

/ 0 نظر / 17 بازدید