یک دسته کلاغ

پشت کاجستان، برف

برف، یک دسته کلاغ

جاده یعنی غربت

باد ، آواز، مسافر و کمی میل به خواب
شاخ پیچک، و رسیدن، و حیاط
   
من، و دلتنگ، و این شیشه خیس
   
می نویسم،و فضا می نویسم،
   
و دو دیوار، و چندین گنجشک
   
یک نفر دلتنگ است
   
یک نفر می بافد
   
یک نفر می شمرد
   
یک نفر می خواند
   
زندگی یعنی: یک سار پرید از چه دلتنگ شدی ؟
   
دلخوشی ها کم نیست : مثلا این خورشید
   
کودک پس فردا
   
کفتر آن هفته
   
یک نفر دیشب مرد
   
و هنوز نان گندم خوب است
   
و هنوز آب می ریزد پایین،اسب ها می نوشند
   
قطره ها در جریان
   
برف بردوش سکوت
   
و زمان روی ستون فقرات گل یاس
/ 0 نظر / 41 بازدید