پست های ارسال شده در شهریور سال 1394

قّجّری

چـشـم هـات رنـگِ قـــــــهوه ی قـــَـــــجــَـــــری سـت نـگـاهــَم کـه مـی کـنی ذره ذره مـیـمـیـرم !
/ 5 نظر / 13 بازدید

از این لبخندها

یـــــادم بــاشـــد بگـــویــمـتـــــــــ دیگــــــر از ایـــــن لــــبخنــــدها : آن هــــم ناگهـــانــــے، نـثـار چشمــهاے بیقـــرارم نکـنــے؛ دلــم طاقتــــــــــ ایـــــن همـِـہ عاشقــــــے یـک جــــا را نـــــــدارد !!!
/ 1 نظر / 18 بازدید