سفری باید کرد

سفری باید کرد...

تا به عمق دل یک پیچک تنها..

که چرا؟

این چنین  سخت,  به خود میپیچد..

شاید از راز درونش..

بشود

کشفی کرد...

شاید او هم دلتنگ است

شاید..

/ 0 نظر / 4 بازدید