خمیازه

خمیازه ای در جواب خمیازه ای دیگر !
اینجا شهر خمیازه هاست
همه خمیازه می کشند !
یکی آبی خمیازه می کشد
یکی سیاه
و
تو
سفید

/ 0 نظر / 3 بازدید