چَــــشم هــایَــــت

تــــــ♥ــــــو

با چَــــشم هــایَــــت کانــــدیـــد شُـــده ای،

چـــــه ائتـــــلافــــی بــــــه پـــــاســـت

میـــان

مــــن و مـــردُم ایــــــن شـــــهـــر..!!

/ 0 نظر / 17 بازدید