از این لبخندها

یـــــادم بــاشـــد بگـــویــمـتـــــــــ

دیگــــــر از ایـــــن لــــبخنــــدها :

آن هــــم ناگهـــانــــے،

نـثـار چشمــهاے بیقـــرارم نکـنــے؛

دلــم طاقتــــــــــ ایـــــن همـِـہ عاشقــــــے یـک جــــا را نـــــــدارد !!!
/ 1 نظر / 15 بازدید
erika

شعرهایم را میخوانی … میگویی پیچیده است، قبــــول ! امـــا … مــن فقط … چشــــم های تو را مینویــسم