یادم باشــــــــــــــد

یـــــادم بــاشـــد بگـــویــمـتـــــــــ

دیگــــــر از ایـــــن لــــبخنــــدها :

آن هــــم ناگهـــانــــے،
نـثـار چشمــهاے بیقـــرارم نکـنــے؛
 
دلــم طاقتــــــــــ ایـــــن همـِـہ عاشقــــــے یـک جــــا را نـــــــدارد !!!
/ 0 نظر / 25 بازدید