گنبد کبود

آخر قـصه را بــردار و بـا خـودت ببر
همـان یـکی بود و یـکی نبود !
همـان گنـبد کـبود را بـرای مـن بگـذار
در فکـر شـروعی دوبـاره ام !
مـــن بودم و هـنوز کس دیـگری نـبود !؟

/ 0 نظر / 3 بازدید