شکوه تنهاییم

میان سایه ای از غم........کنون اکنون میگریم

که حال ما چنین باشد ....

شکوه تنهاییم را ..... بدون سایه ام هرگز

نمیرانم.....چه رازهاست......با منو سایه ام هر......دم

/ 1 نظر / 7 بازدید